صفحه اصلی - Dena Flour Mill

Title
Go to content
خدمات انبارداری و ذخیره سازی
ذخیره سازی گندم در سیلوی دنا ۱-جاده بهبهان
ذخیره سازی گندم در سیلوی دنا ۲-جاده اهواز
نماینده شرکت غله در خرید تضمینی گندم کشاورزان

تولیدکننده انواع آرد خبازی و صنعتی
آرد خبازی ۱۵درصد تافتون و لواش
آرد سایرمصارف از ۱۵ تا ۲۱ درصد
آرد صنف و صنعت از ۱۵ تا ۲۷ درصد

پروانه های کیفیت
پروانه علامت استاندارد از اداره استاندارد
ISO9001-ISO22000-HACCP گواهینامه های

پروانه های تولید محصول
پروانه بهره برداری از سازمان صنعت معدن تجارت
پروانه ساخت محصول از معاونت غذا و دارو

Back to content